Skocz do Menu Strony | Skocz do Zawartość Strony
18 January, 2012

Witajcie, ponieważ czas nagli postaramy się w tym wpisie szybko i treściwie zaprezentować możliwe formy opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskanych z działalności gospodarczej w roku 2012.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą opodatkować swoje przychody (dochody) w różny sposób. Podstawową formą opodatkowania są zasady ogólne (skala podatkowa, podatek liniowy). Podatnicy mogą jednak wybrać również ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową, z tym, że te formy opodatkowania są możliwe tylko wówczas, gdy spełnione są określone warunki zawarte w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnik, który w roku 2012 zamierza zmienić formę opodatkowania, musi złożyć oświadczenie (wniosek) w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2012 roku. Brak takiego oświadczenia będzie skutkował pozostaniem przy dotychczasowej formie opodatkowania.

Jeżeli podatnik dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą w roku 2012, wybór formy opodatkowania dokonuje w ramach „jednego okienka” przy rejestracji firmy na formularzu CEIDG-1.

SKALA PODATKOWA

Przy opodatkowaniu według skali podatkowej podatek wynosi:

  • 18 % – od dochodu do wysokości 85 528 zł,
  • 32 % – od nadwyżki ponad ww. limit.

Podatek ulega zmniejszeniu o kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 556,02 zł. Ponadto podatek ulega obniżeniu m.in. o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym odliczenie nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru składki.

Jeżeli podatnik wybierze opodatkowanie według skali podatkowej, poczynając od miesiąca, w którym dochody przekroczą kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku – tj. kwotę 3 091 zł – będzie musiał wpłacić zaliczkę na podatek za miesiąc poprzedni w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

PODATEK LINIOWY

Podatek liniowy wynosi 19% dochodu (bez względu na wysokość uzyskanego dochodu). Podatek ten nie ulega zmniejszeniu o kwotę zmniejszająca podatek.

Opodatkowanie podatkiem liniowym jest opłacalne, jeżeli dochód jest stosunkowo wysoki i wynosi powyżej 96 300 zł.

Podatnik wybierając podatek liniowy nie będzie mógł rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani skorzystać z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie ma również prawa do większości ulg i odliczeń – w tym ulgi na dzieci. Ponadto, jeżeli podatnik wybierze podatek liniowy, ta forma opodatkowania będzie miała zastosowanie do wszystkich form prowadzonej przez podatnika działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment