Skocz do Menu Strony | Skocz do Zawartość Strony
14 June 2012

Samochód w działalności gospodarczej

Otwierając działalności gospodarczą zastanawiamy się, jak wprowadzić do niej samochód osobowy. Mamy dwie możliwości: możemy wprowadzić auto jako środek trwały i amortyzować je lub też prowadzić ewidencje przebiegu pojazdu. Przy wyborze formy należy zastanowić się nad skutkami sprzedaży czy wycofania z działalności tego właśnie samochodu.

Wycofanie samochodu z firmy – skutki w podatku dochodowym i w podatku VAT

Wycofanie samochodu z majątku trwałego firmy i przekazanie go na potrzeby prywatne przedsiębiorcy (właściciela firmy) nie stanowi odpłatnego zbycia, o którym mowa w art.14 ust.2 pkt.1 ustawy o PDOF i w konsekwencji nie spowoduje powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy.
Przedsiębiorca nie uzyskuje w takiej sytuacji żadnego przysporzenia majątku, lecz dokonuje tylko przesunięcia w obrębie własnego majątku – a zatem czynność ta jest neutralna na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W podatku VAT wygląda to trochę inaczej. Przekazanie samochodu na cele prywatne wywołuje te same skutki co sprzedaż, jest zatem – co do zasady – opodatkowane. Jednakże w sytuacji, gdy od nabycia prawa do rozporządzania samochodem jako właściciel (od zakupu-wykupu z leasingu) upłynęło przynajmniej pół roku, zastosowanie będzie miał przepis z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku § 13 ust.1 pkt.5 w sprawie VAT w związku z art.43 ust.2 ustawy o VAT. W konsekwencji przekazanie na cele prywatne samochodu będzie zwolnione z VAT, czyli kwota VAT należnego nie wystąpi.

Jeśli wycofanie samochodu z działalności gospodarczej jest zwolnione z VAT, to zmienia się przeznaczenie samochodu (z działalności opodatkowanej na czynność zwolnioną z VAT). Konieczna może być korekta podatku z faktury zakupu-wykupu, zgodnie z art.91 ustawy VAT (w przypadku jeżeli VAT został odliczony przy zakupie-wykupie samochodu), gdy wartość początkowa pojazdu przekroczyła 15.000 zł, a okres użytkowania jest krótszy niż 5 lat.

18 January 2012

Opodatkowanie dochodów w roku 2012

Witajcie, ponieważ czas nagli postaramy się w tym wpisie szybko i treściwie zaprezentować możliwe formy opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskanych z działalności gospodarczej w roku 2012.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą opodatkować swoje przychody (dochody) w różny sposób. Podstawową formą opodatkowania są zasady ogólne (skala podatkowa, podatek liniowy). Podatnicy mogą jednak wybrać również ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową, z tym, że te formy opodatkowania są możliwe tylko wówczas, gdy spełnione są określone warunki zawarte w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnik, który w roku 2012 zamierza zmienić formę opodatkowania, musi złożyć oświadczenie (wniosek) w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2012 roku. Brak takiego oświadczenia będzie skutkował pozostaniem przy dotychczasowej formie opodatkowania.

Jeżeli podatnik dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą w roku 2012, wybór formy opodatkowania dokonuje w ramach „jednego okienka” przy rejestracji firmy na formularzu CEIDG-1.

SKALA PODATKOWA

Przy opodatkowaniu według skali podatkowej podatek wynosi:

  • 18 % – od dochodu do wysokości 85 528 zł,
  • 32 % – od nadwyżki ponad ww. limit.

Podatek ulega zmniejszeniu o kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 556,02 zł. Ponadto podatek ulega obniżeniu m.in. o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym odliczenie nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru składki.

Jeżeli podatnik wybierze opodatkowanie według skali podatkowej, poczynając od miesiąca, w którym dochody przekroczą kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku – tj. kwotę 3 091 zł – będzie musiał wpłacić zaliczkę na podatek za miesiąc poprzedni w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

PODATEK LINIOWY

Podatek liniowy wynosi 19% dochodu (bez względu na wysokość uzyskanego dochodu). Podatek ten nie ulega zmniejszeniu o kwotę zmniejszająca podatek.

Opodatkowanie podatkiem liniowym jest opłacalne, jeżeli dochód jest stosunkowo wysoki i wynosi powyżej 96 300 zł.

Podatnik wybierając podatek liniowy nie będzie mógł rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani skorzystać z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie ma również prawa do większości ulg i odliczeń – w tym ulgi na dzieci. Ponadto, jeżeli podatnik wybierze podatek liniowy, ta forma opodatkowania będzie miała zastosowanie do wszystkich form prowadzonej przez podatnika działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

10 January 2012

Koszty uzyskania przychodów w roku 2012

Koszty uzyskania przychodów w roku 2012 są takie same jak w roku 2011 i przedstawiają się następująco:

miesięcznie rocznie
- z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 111,25 zł do kwoty 1 335 zł
- równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego 111,25 zł łącznie do 2002,05 zł
- z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
139,06 zł łącznie do 1668,72 zł
- równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego 139,06 zł łącznie do 2502,56 zł

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego, komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, dokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

19 December 2011

Podatek od nieruchomości 2012

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U .z 2010 r. poz. 613; ost. zm. Dz. U. z 2011 r. nr 171, poz. 1016), rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć:

od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od m² powierzchni 0,84 zł
pod jeziorami, w tym na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni
4,33 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -
od 1 m² powierzchni
0,43 zł
od budynków lub ich części:
mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej 0,70 zł
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej
21,94 zł
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej
10,24 zł
związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych w zrozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – od 1 m² powierzchni użytkowej
4,45 zł
pozostałych, w tym zajętej na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -
od 1 m² powierzchni użytkowej
7,36 zł
od budowli 2 % wartości
11 December 2011

Podatek rolny na rok 2012

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :
1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku ubiegłego. I tak:
Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wynosiła 37,64 zł za 1 dt.
Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wynosiła 74,18
za 1 dt.

W związku ze wzrostem cen żyta wzrasta też podatek rolny na rok 2012 i wynosi on:
- dla gruntów gospodarstw rolnych (równoważnik 2,5 q żyta) – 185,45 zł od 1 ha przeliczeniowego,
- dla pozostałych gruntów (równoważnik 5 q żyta) – 370,90 zł od 1 ha.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn.15 listopada 1984 r o podatku rolnym art.4, art.6;
2. Komunikat Prezesa GUS z dn.19 października 2010 w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.;
3. Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.

5 December 2011

Limity na rok 2012 – ryczałt ewidencjonowany i księgi rachunkowe

Podatnik może opodatkowywać przychody z działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym, jeżeli przychody uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły 150 000 euro z:
- działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie,
- wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, lub spółki jawnej
osób fizycznych, z tym że w tym przypadku w/w limit dotyczy sumy przychodów
wspólników spółki z tej działalności
. Kontynuuj »

28 November 2011

Mały podatnik – limity na rok 2012

W świetle przepisów ustaw o PDOP i PDOF, niektóre limity podatkowe na rok 2012 uzależnione są od średniego kursu euro, ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października bieżącego roku.

Kurs na 3 października 2011 (poniedziałek) wg tabeli kursów średnich nr 191/A/NBP/2011 wynosi 4,4370 zł/euro.

Kontynuuj »

10 January 2011

UWAGA: zmiana adresu!

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że zmieniliśmy siedzibę firmy.

Od stycznia 2011 roku Twoje Biuro Rachunkowe przeniosło się na ulicę Witosa 3b.

8 March 2009

PIT-37 za rok 2008 przez Internet

Minister Finansów, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne, planuje umożliwić składanie wybranych deklaracji za pomocą elektronicznych środków komunikacji bez konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem kwalifikowanym. Kontynuuj »

2 March 2009

ZUS przez Internet

Już ponad jedenaście tysięcy wniosków wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Internetu. Zakład jest jedną z pierwszych instytucji publicznych w kraju, która udostępniła swoim klientom taką możliwość. Kontynuuj »